Op deze pagina beschrijven we welke subsidies we hebben aangevraagd en of ze daarna wel of niet zijn toegekend. Voor het gemak maken we een onderscheid tussen collectieve subsidies en individuele subsidies.

 

Collectieve subsidies

Er zijn een aantal subsidies die we als collectief hebben aangevraagd en die zijn toegekend. In orde van grootte zijn dat:

 

  • CPO subsidie – Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland geeft, onder voorwaarden, financiële ondersteuning aan initiatieven voor collectieve zelfbouw. Hiermee stimuleert zij mensen om met elkaar woningen te bouwen die aan hun specifieke woonwensen voldoen en die in een andere vorm van opdrachtgeverschap buiten bereik waren gebleven.

Met collectieve zelfbouw is het mogelijk om, samen met anderen, te bouwen aan een eigen droomhuis. Dit kan een woning zijn die nog gebouwd moet worden, maar het is ook mogelijk om een bestaand pand te renoveren. Het idee achter collectief zelfbouwen is om met een groep particulieren bouwgrond te verwerven en samen opdracht te geven tot het (ver-)bouwen van de eigen woning. De groep is hierbij verenigd in een stichting of (coöperatieve) vereniging. De woningen zijn bedoeld voor eigen gebruik.

Subsidie kan worden verstrekt aan een stichting, een (coöperatieve) vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de deelnemers of leden natuurlijke personen zijn die voor eigen bewoning minimaal zes woningen op dezelfde locatie in de provincie Noord-Holland realiseren. Er is subsidie mogelijk voor twee verschillende fasen:

  1. Subsidie voor de initiatieffase. Deze is bestemd voor het opstellen van een projectplan voor de realisatie van de woningen. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 11.000,-. voor nieuwbouw en maximaal € 13.000,- voor bestaande bouw of sloop met nieuwbouw. De kosten van de deskundige voor de procesbegeleiding en de kosten van de deskundige voor het opstellen van het projectplan of uitvoeren van een projectplan tot aan de planontwikkelingsfase worden gesubsidieerd.
  2. Subsidie in de vorm van een lening voor de planontwikkelingsfase. Deze is bestemd voor planontwikkeling voor de te realiseren woningen. De planontwikkeling bestaat uit het opstellen van een programma van eisen, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp of een bestek van de te realiseren woningen. De lening bedraagt € 8.000,- per te realiseren woning tot maximaal € 160.000,- per vereniging of stichting indien de woningen nieuwbouw betreffen en € 11.000,- per te realiseren woning met een maximum van € 220.000,- per vereniging of stichting indien de woningen bestaande bouw of sloop met nieuwbouw betreffen.
    Voor de planontwikkelingsfase dient u eerst de subsidie aan te vragen. Wanneer wij hier positief op besluiten, ontvangt u een subsidiebeschikking. Daarna dient u een uitvoeringsovereenkomst met ons te sluiten. Hiermee wordt de lening geregeld. Na het sluiten van de overeenkomst wordt het geld overgemaakt. De looptijd van de lening is twee jaar, hierna dient het gehele bedrag, renteloos, terugbetaald te worden.

Meer info via deze link Collectieve Zelfbouw Noord-Holland 2017, subsidie

 

  • Budget voor Bewonersinitiatieven – Gemeente Haarlem

In de periode 2015 – 2018 stelt de gemeente jaarlijks 95.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten georganiseerd door bewoners die een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal. Nieuwe activiteiten gericht op energiebesparing of de inzet van duurzame energie komen in aanmerking voor deze regeling. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van collectieve inkoopacties van grote duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloerisolatie, gevelisolatie, zonnepanelen, HR ketels etc.

CPO van A tot Z heeft een plan ingediend waarbij we inzetten op het voorlichten van mede-Haarlemmers over het verduurzamen van je woning. Door ons verduurzamingsproces goed te documenteren en onze bevindingen openbaar te delen met publiek, proberen we een positieve algemene bijdrage leveren. Resultaten hiervan zijn o.a. deze informatieve website, een column in een regionale huis-aan-huis krant, het versturen en laten publiceren van persberichten en foto’s door duurzame media. Daarnaast zijn we bezig met het maken van een aantal inspirerende video’s over het bouwproces en de implementatie van onze nieuwe installaties.
 
De aanvraag voor een bijdrage uit het Budget voor Bewonersinitiatieven kun je doen bij de gemeente Haarlem, afdeling Milieu. Indienen kan via milieu@haarlem.nl t.a.v. Eline de Jong. Geef hierbij de contactgegevens van je initiatief en, indien mogelijk, het gezamenlijke bankrekeningnummer door. De aanvraag bevat een plan met daarin een beschrijving van het initiatief, de activiteiten en een bijbehorende begroting. Beargumenteer daarbij op welke manier deze activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal, inclusief een raming van de bespaarde en/of voorkomen CO2-emissie.

Meer info via deze link De Groene Mug, Budget voor Bewonersinitiatieven

 

Individuele subsidies

Op dit moment hebben we nog geen individuele subsidies aangevraagd omdat we daar nog niet aan toe zijn. Zodra we meer duidelijkheid hebben over welke installaties we laten installeren zullen deze subsidies in beeld komen. Een volledig overzicht van alle individuele beschikbare subsidies is wel al te vinden in de door ons gemaakte PowerPoint presentatie: